Statystyka

odwiedzających: 869211
Advertisement
Kadra
Grażyna Maronna
Kierownik filii w Radzionkowie, Pracownia muzyczna

E-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Informacje: W skład Pracowni Muzycznej wchodzą następujące koła zainteresowań:.. 1. Nauka gry na pianinie.................................................................. 2. Nauka gry na keyboardzie............................................................. 3. Zajęcia wokalne.......................................................................... Zaj?cia w Pracowni adresowane s? do dzieci w wieku przedszkolnym (zerówka), uczniów szko?y podstawowej i gimnazjalnej oraz do m?odzie?y szkó? ponadgimnazjalnych. Lekcje odbywaj? si? raz w tygodniu w formie zaj?? indywidualnych a prowadzone s? w filii PMDK w Radzionkowie przy ulicy Knosa?y 113 tel. 32/289 – 00 – 41. Podczas zaj?? z uczniami realizowane s? nast?puj?ce cele edukacyjne: - kszta?towanie zainteresowa? i zami?owa? muzycznych, - zapoznanie ucznia z podstawowa wiedza o muzyce, - rozwijanie uzdolnie? muzycznych oraz umiej?tno?ci technicznych ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji - rozbudzanie zami?owa? do muzyki - kszta?towanie kultury muzycznej, wra?liwo?ci estetycznej i poczucia pi?kna - kszta?cenie praktycznej umiej?tno?ci gry na instrumentach klawiszowych oraz kszta?cenie g?osu i umiej?tno?ci pos?ugiwania si? nim - kszta?towanie s?uchu muzycznego oraz wra?liwo?ci intonacyjno-emisyjnej - rozwijanie umiej?tno?ci wspó?dzia?ania w grupie i odpowiedzialno?? za innych - wytwarzanie trwa?ych i warto?ciowych estetycznie nawyków, kontaktów z muzyk? ró?nego typu - dostarczanie rado?ci z muzykowania a tak?e pozytywnych prze?y? zwi?zanych z wyst?pami oraz mo?liwo?ci? wykazania si? w?asnymi umiej?tno?ciami - warto?ciowe w sensie poznawczym i wychowawczym wype?nienie czasu wolnego od zaj?? lekcyjnych - u?atwienie kontaktu z muzyk? oraz podniesienie kultury muzycznej ?rodowiska - przygotowanie do praktyki estradowej, rozwijanie koncentracji i technik zapami?tywania , pokonywania tremy - przygotowanie do dalszego aktywnego interesowania si? muzyk? tak, by w przysz?o?ci uczniowie stali si? zami?owanymi jej odbiorcami.

Kontakt
 
© 2021 PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Górach
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery