Statystyka

odwiedzaj±cych: 843163
Advertisement
Sztuka Puka - podsumowanie
Przez ca?y rok szkolny 2012/2013                                              Image
dzieci z Przedszkola „Weso?a Jedyneczka” ucz?szcza?y na warsztaty teatralne-plastyczno. W ka?dym miesi?cu poznawa?y inne dzie?o sztuki, bra?y udzia? w zadaniach i zabawach dramowych a tak?e mia?y okazj? podzia?a? plastycznie dzi?ki wizytom instruktora plastyki p. Marysi Kurtz.

7 czerwca odby?y si? ostatnie w tym roku warsztaty z cyklu "Sztuka puka" dla dwóch grup przedszkolaków z "Jedyneczki". Tym razem tematem by?a architektura Antonio Gaudiego. Pani Basia wci?gn??a dzieci po sznurowej drabince na "tratw?", która cho? rozko?ysana nios?a je przez odm?ty pe?ne dziwnych morskich stworze? bezpiecznie do portu. Potem wspólnie dzieci zastanawia?y si? jak móg?by wygl?da? dom, którego kszta?ty by?yby tak p?ynne jak fale, w którym okna by?yby niczym przejrzyste meduzy, a dach zdobiony rybi? ?usk? i muszelkami... I okaza?o si?, ?e pan Gaudi takie w?a?nie domy projektowa? i budowa?! Na koniec, pod okiem pani Marysi, dzieci stworzy?y ok?adki do swoich katalogów sztuki, u?ywaj?c profesjonalnych farb i poznaj?c tajniki mieszania kolorów.

Dzi?kujemy dzieciom i nauczycielom oraz dyrekcji Przedszkola „Weso?a Jedyneczka” w Tarnowskich Górach za liczny udzia? w warsztatach, zaanga?owanie i wspania?e pomys?y.
Zapraszamy do galerii zdj??.
 
 
© 2020 PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Górach
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery