Statystyka

odwiedzaj▒cych: 869136
Advertisement
Recytatorzy na start ! " - 61.OKR w MDK-u

5 kwietnia w " Jordanie " odby?y si? eliminacje powiatowe                           Image


61.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
W tym roku, cho? frekwencja nie dopisa?a tak jak w ubieg?ych latach, poziom przygotowanych prezentacji by? bardzo wysoki, co podkre?lali Jurorzy podczas podsumowania swoich obrad i wr?czenia nagród uczestnikom oraz podczas indywidualnych rozmów po zako?czeniu cz??ci oficjalnej.

Czas na wyniki
Komisja w sk?adzie :
Pan Tomasz Molitor – instruktor teatralny ROK w Katowicach
Cz?onek Komisji :

Pani Maria Ba?ad?anow - aktorka zwi?zana z Teatrem ?l?skim w Katowicach, Bohema w Bielsku-Bia?ej i Teatrem Bezpa?skim w Rudzie ?l?skiej

po przes?uchaniach konkursowych 4 uczestników przyzna?a nast?puj?ce lokaty:

w turnieju Recytatorskim:

RÓWNORZ?DNE I MIEJSCA:

- Leszek Czech z Zespo?u Szkó? Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach
( nauczyciel - Pani Izabela Grund-Markusik )

- Dominik Mazur z Salezja?skiego O?rodka Szkolno- Wychowawczego w Tarnowskich Górach ( nauczyciel - Pani Katarzyna Strza?kowska )

II MIEJSCE :

- Roksana Musio? z Zespo?u Szkó? Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach ( nauczyciel - Pani Izabela Grund-Markusik )


w turnieju „Teatr Jednego Aktora”

I miejsce

Agata Niewiadomska z Tarnogórskiego Centrum Kultury ( instruktor - Pani Barbara Kwas )


Wszyscy uczestnicy eliminacji w " Jordanie " zostali nominowani do udzia?u w eliminacjach regionalnych 61. OKR- u w Katowicach, które odby?y si? 11 kwietnia. Spo?ród " naszej czwórki " reprezentuj?cych Powiat tarnogórski Dominik Mazur zaj?? II miejsce w turnieju recytatorskim i uzyska? skierowanie do eliminacji wojewódzkich w Cz?stochowie.

Panie Barbara Kwas i Alicja Lukoszek - organizatorki eliminacji zach?caj? ju? teraz wszystkich mi?o?ników ?ywego s?owa do udzia?u w kolejnych eliminacjach wiosn? przysz?ego roku.

 

 
© 2021 PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Gˇrach
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery