Statystyka

odwiedzaj▒cych: 869166
Advertisement
" Jordan " na Targach Edukacyjnych
4 i 5 kwietnia w Tarnogórskim Centrum Kultury odbywa?y si?                      Image

Targi Edukacyjne zorganizowane przez Starostwo Powiatowe. By?a to ju? kolejna edycja tej imprezy, maj?cej na celu prezentacj? szkó? ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat i skierowanej g?ównie dla uczniów gimnazjów.
By?a to doskona?a okazja aby po raz pierwszy zaprezentowa? szerszej publiczno?ci dzia?alno?? naszego MDK-u i zach?ci? tych, którzy dotychczas nie znali naszej placówki do skorzystania z oferty " Jordana " od wrze?nia.
Inicjatorkami tego " debiutu " na Targach by?y Panie Basia Kwas i Alicja Lukoszek, które zadba?y o wystrój naszego stoiska. Przy prezentacjach oferty pomaga?y uczestniczki zaj?? j?zyka francuskiego : Ismena, Weronika i Oliwia, którym dzi?kujemy za zaanga?owanie. Podzi?kowania równie? dla naszych pracowników obs?ugi : Pani Beaty Skalskiej i Pana Roberta Mik.
 
 
 
© 2021 PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Gˇrach
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery