Statystyka

odwiedzaj±cych: 869200
Odwiedza nas 1 go¶ę
Advertisement
Ma?y OKR 2016
1 marca w " Jordanie " odby?y si? eliminacje powiatowe                     Image
Regionalnego Konkursu Recytatorskiego szkó? podstawowych i gimnazjów „Ma?y OKR 2016”.
W przes?uchaniach ??cznie wzi??o udzia? ??cznie 67 m?odych wykonawców : w I kategorii wiekowej ( klasy 0-III ) - 21 uczestników, w II kategorii - 27 uczniów reprezentuj?cych klasy IV-VI oraz 19 gimnazjalistów.
Uczestnicy prezentowali utwory popularne i te mniej znane, raz by?y to zabawne historie wywo?uj?ce u?miech na twarzach licznie przys?uchuj?cej si? publiczno?ci, ale cz?sto na twarzach widzieli?my równie? nieukrywane emocje, zadum?, wzruszenie...
Po prezentacjach wszystkich recytatorów, Jury uda?o si? na d?ugie obrady by wy?oni? najlepszych.
A w tym roku do pracy w posiedzeniach Jury organizatorki eliminacji zaprosi?y profesjonalnych jurorów.
Panie: Danut? Owczarek– aktorka, pedagoga, logoped?, wspó?prowadz?c? Studio Aktorskie i Policealn? Szko?? Aktorsk? ART PLAY Doroty Pomyka?y i Danuty Owczarek w Katowicach
Mari? Ba?ad?anow - aktork? zwi?zan? z Teatrem ?l?skim w Katowicach, Bohema w Bielsku-Bia?ej i Teatrem Bezpa?skim w Rudzie ?l?skiej
Pana Tomasza Molitora – instruktora teatralnego Regionalnego O?rodka Kultury w Katowicach

Werdykt Jury og?oszony zosta? podczas Prezentacji Laureatów 9 marca. Przed licznie zgromadzon? publiczno?ci? wyst?pili m?odzi recytatorzy, którzy podczas eliminacji zaj?li I i II miejsca : Katarzyna Brol, Marta Kot, Weronika Szendzielorz, Daria Bal, Pawe? Pilipow, Bartosz Niewiadomski oraz Bruno Mostowy.

Po prezentacjach g?os zabra? Dyrektor PMDK Pan Jacek Pieczyk, który wr?czy? przyby?ym uczniom dyplomy za udzia?, dyplomy i nagrody za zdobycie wyró?nie? i miejsc oraz podzi?kowania dla nauczycieli.
A oto werdykt :

Po przes?uchaniach konkursowych uczestników I kategorii wiekowej ( klasy 0-III ) – 21 uczestników, w dniu 1 marca 2016 r. Jury przyzna?o nast?puj?ce lokaty:

I nagroda :
· Katarzyna Brol z Powiatowego M?odzie?owego Domu Kultury im Henryka Jordana w Tarnowskich Górach

równorz?dne II nagrody :
· Maryla Fali?ska ze Szko?y Podstawowej nr 9 w Tarnowskich Górach
· Kamil Grobner ze Szko?y Podstawowej nr 1 im A. Mickiewicza w Radzionkowie

równorz?dne III nagrody :
· Wiktoria Gryc z Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach
· Emilia Szygu?a ze Szko?y Podstawowej im Powsta?ców ?l?skich w Tworogu

Wyró?nienie :
· Borys Golus ze Szko?y Podstawowej nr 1im A. Mickiewicza w Radzionkowie

Po?ród 27 uczestników II kategorii wiekowej (klasy IV-VI) jurorzy wy?onili:

I nagrody – nie przyznano

równorz?dne II nagrody :
· Marcel Walocha ze Szko?y Podstawowej nr 5 w Tarnowskich Górach
· Pawe? Filipow ze Szko?y Podstawowej nr 9 w Tarnowskich Górach

III nagroda :
· Weronika Supel ze Szko?y Podstawowej z Oddzia?ami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach

równorz?dne wyró?nienia:
· Aleksandra S?omska z Zespo?u Szkó? w Zbros?awicach
· Natalia Gwó?d? z ?wietlicy ?rodowiskowej w Szkole Podstawowej w T?pkowicach
· Julia Wermi?ska z Powiatowego M?odzie?owego Domu Kultury im Henryka Jordana w Tarnowskich Górach
· Maciej Cichy ze Szko?y Podstawowej w T?pkowicach

Spo?ród 19 osób w kategorii gimnazjalnej przyznano nast?puj?ce lokaty:

równorz?dne I nagrody :
· Marta Kot z Publicznego Gimnazjum nr 5 w Tarnowskich Górach
· Weronika Szendzielorz z Gimnazjum w Brynku
· Bartosz Niewiadomski z Gimnazjum im Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie
· Bruno Mostowy z Salezja?skiego Zespo?u Szkó? w Tarnowskich Górach

II nagroda :
· Daria Bal z Gimnazjum w Brynku

równorz?dne III nagrody :
· Wiktoria Markowska z Powiatowego M?odzie?owego Domu Kultury im Henryka Jordana w Tarnowskich Górach
· Karolina Gonet z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Tarnowskich Górach

Zdobywcy I nagród : Katarzyna Brol, Marta Kot, Weronika Szendzielorz, Bartosz Niewiadomski i Bruno Mostowy zostali reprezentatami Powiatu Tarnowskie Góry w finale Regionalnego Konkursu Recytatorskiego szkó? podstawowych i gimnazjów „Ma?y OKR 2017 ” w Miejskim Domu Kultury „ Koszutka ” w Katowicach.

G?ównymi organizatorkami eliminacji by?y Panie : Barbara Kwas i Alicja Lukoszek, a prezentacji laureatów Panie : Anna Rogala-Goj i Barbara Kwas, Alicja Lukoszek i Dorota Fonfara przy wspó?pracy z innymi pracownikami PMDK.
 
 
© 2021 PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Górach
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery