Statystyka

odwiedzających: 727160
Advertisement
Rekrutacja na stanowisko urzędnicze

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

 

REFERENT
(w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 1/1 etatu)

 

 

  1. Wymagania formalne:

 

­          Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 Nr 223 poz. 1458)

­          Wykształcenie wyższe i 5 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 3 lata lub wykształcenie średnie i 10 lat stażu pracy , w tym na podobnym stanowisku 5 lat

 

  1. Wymagania dodatkowe:

 

­          Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS

­          Znajomość kadr i płac potwierdzona dokumentem

­          Znajomość programu PŁATNIK potwierdzona dokumentem,

­          Znajomość programu SIO, INENTARZ OPTIVUM

­          Znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej

­          Biegła znajomość komputera (WORD, EXCEL)

­          Komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

 

  1. Zakres obowiązków:

 

­          Prowadzenie spraw kadrowych pracowników placówki (umowy, urlopy, świadectwa pracy, awans zawodowy nauczycieli, terminarz badań okresowych, etc.)

­          Prowadzenie akt osobowych pracowników

­          Sporządzanie sprawozdań GUS, SIO

­          Prowadzenie ksiąg inwentarzowych

­          Organizowanie i cechowanie nowego sprzętu i pomocy naukowych

­          Przyjmowanie, rozdział, wysyłanie korespondencji i przesyłek

­          Rejestrowanie poczty przychodzącej i wychodzącej

­          Obsługa komputera, faksu, kserokopiarki

­          Prowadzenie zbioru zarządzeń, instrukcji, przepisów

­          Prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych, delegacji

­          Zakup i rozdzielnictwo materiałów biurowych i środków czystości

­          Prowadzenie archiwum PMDK

­          Obsługa interesantów sekretariatu

­          Wykonywanie wszystkich prac zleconych prze Dyrektora placówki

 
  1. Wymagane dokumenty:

 

­          CV

­          List motywacyjny

­          Oświadczenie o niekaralności

­          Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych

­          Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji

­          Kwestionariusz osobowy – (do pobrania)

­          Kserokopia dowodu osobistego

­          Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

­          Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy

­          Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy potwierdzić oświadczenie o następującej treści:

„Poświadczam zgodność dokumentu z oryginałem, własnoręczny podpis

składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór do pracy na stanowisko referenta” osobiście w sekretariacie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im Henryka Jordana w Tarnowskich Górach lub przesłać pocztą na adres:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach
ul. Gliwicka 36
42-600 Tarnowskie Góry

w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 roku do godz. 15.00

Decyduje data wpływu do sekretariatu PMDK

 

Aplikacje które wpłyną do PMDK po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej PMDK (www.mdk.tgory.pl) 28 sierpnia 2017r.

 

 

 
© 2018 PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Górach
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery