Statystyka

odwiedzaj±cych: 815631
Advertisement
25 Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

 Image                                                                                Serdecznie zapraszamy do wzi?cia udzia?u w Mi?dzynarodowym Festiwalu Kol?d i Pastora?ek im. Ks. Kazimierza Szwarlika. Organizatorami Festiwalu s? Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kol?d i Pastora?ek oraz Urz?d Miejski w B?dzinie. Celem Festiwalu jest nie tylko umo?liwienie amatorskim zespo?om publicznej prezentacji swojej twórczo?ci, ale tak?e propagowanie warto?ci chrze?cija?skich, kulturowych i narodowych, których no?nikiem s? tradycyjne polskie kol?dy i pastora?ki.

Mi?dzynarodowy Festiwal Kol?d i Pastora?ek im. Ks. Kazimierza Szwarlika ma formu?? konkursu, który jest przeznaczony wy??cznie dla amatorów ( dopuszcza si? udzia? dzieci szkó? muzycznych stopnia podstawowego). Dolna granica wieku uczestnika wynosi 6 lat. W Festiwalu mog? wzi?? udzia? soli?ci, duety, zespo?y wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry dzia?aj?ce w szko?ach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, a tak?e osoby niezrzeszone.

Zespo?y bior?ce udzia? w Festiwalu zobowi?zane s? do zaprezentowania trzech dowolnie wybranych kol?d lub pastora?ek, natomiast soli?ci i duety dwóch utworów w tym obowi?zkowo jednej tradycyjnej polskiej kol?dy lub pastora?ki, a ilo?? wykonywanych zwrotek nale?y ograniczy? do trzech. Dopuszcza si? mo?liwo?? wykonania jednej kol?dy zagranicznej. Zespo?y wykonuj?ce ?wieckie piosenki o tematyce zimowej czy noworocznej b?d? zdyskwalifikowane.

Czas prezentacji nie mo?e przekroczy? 10 minut / soli?ci i duety/ i 15 minut /zespo?y, chóry /.

Eliminacje rejonowe odb?d? si? 18 grudnia 2018 r. ( wtorek ) w PMDK im. H. Jordana przy ul. Gliwickiej 36 w Tarnowskich Górach.

Zg?oszenia do Festiwalu przyjmowane s? do dnia 27 listopada 2018 r. Warunkiem uczestnictwa jest wype?nienie formularza on-line dost?pnego na stronie www.mfkip.pl/rejestracja. Informujemy, ?e od XXV edycji jest to jedyna forma zg?osze? na Festiwal !!! 

Pragniemy zaznaczy?, i? PMDK jest jedynie wspó?organizatorem Festiwalu i nie ma wp?ywu na ustalenie kolejno?ci wyst?pów uczestników. Wszelkie pytania prosimy kierowa? do organizatora g?ównego w B?dzinie.

Szczegó?owy regulamin Konkursu dost?pny jest na stronie http://mfkip.pl/regulamin

 

 
© 2020 PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Górach
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery