Statystyka

odwiedzaj±cych: 869134
Advertisement
Wojewódzki Festiwal Pie?ni Patriotycznych
10 pa?dziernika w Jordanie odby?y przes?uchania regionalne                     Image

WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIE?NI PATRIOTYCZNYCH „ ?PIEWAM TOBIE POLSKO ” z okazji 100. ROCZNICY ODZYSKANIA  NIEPODLEG?O?CI, którego g?ównym organizatorem jest Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kol?d i Pastora?ek w B?dzinie 

Celem Festiwalu jest mi?dzy innymi pobudzenie szkolnych i amatorskich zespo?ów wokalnych, wokalno - instrumentalnych oraz chórów do wykonywania polskich pie?ni patriotycznych.

W czasie przes?ucha? w Jordanie mogli?my wys?ucha? mi?dzy innymi pie?ni : Rozkwita?y p?ki bia?ych ró?, O mój rozmarynie, My Pierwsza Brygada, Maszeruj? strzelcy, Bia?y Krzy?, Deszcz jesienny, Pa?acyk Michla, P?ynie Wis?a, p?ynie, Hej, hej u?ani, Ballada o Janku Wi?niewskim czy te? Mury.

Przed licznie zgromadzon? publiczno?ci? zaprezentowa?o si? 14 zespo?ów : 7 w kategorii szkó? podstawowych ( kl. IV - VIII ), 6 zespo?ów m?odzie?owych i 1 chór w kategorii doro?li. Zespo?y wyst?pi?y w kolejno?ci : zespó? wokalno-instrumentalny AFTER CLASSES z Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych w Praszce - instruktor Pan Miros?aw Kowalczuk, zespó? wokalny SZW z Zespo?u Szkó? nr 1 w K?obucku – instruktor Pani Anita Ziomko – Nowak, Szkolny Zespó? M?odych Twórców z Zespo?u Szkó? Techniczno-Us?ugowych w Tarnowskich Górach - instruktor Pani Anna Daniel, Chór mieszany CANZONA z Tarnogórskiego Centrum Kultury - instruktor Pan Adam Szeliga, zespó? wokalno -instrumentalny KAMRATKI ze Szko?y Podstawowej im. Powsta?ców ?l?skich w Tworogu – instruktor Pani Beata Janiga, zespó? wokalno-instrumentalny ze Szko?y Podstawowej nr 3 im. Ksi?dza Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach - instruktor Pan Adam Szeliga, zespó? wokalno-instrumentalny SING KIDS z Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego w Orzechu - instruktor Pani Alicja Czura-Musialik, zespó? wokalny STUDIO PIOSENKI z Powiatowego M?odzie?owego Domu Kultury im. Henryka Jordana – Filia w Radzionkowie - instruktor Pani Aleksandra Waniek, zespó? wokalny BAGATELA ze Szko?y Podstawowej nr 11 w Tarnowskich Górach - instruktor Pani Barbara Marek, zespó? wokalno-instrumentalny z Zespo?u Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Paw?a II w Boruszowicach - instruktor Pani Joanna Klajnowska – Pe?ka, zespó? wokalny ROZ?PIEWANE NUTKI ze Szko?y Podstawowej nr 13 w Tarnowskich Górach - instruktor Pani Krystyna Bytomska, zespó? wokalny OPATOWIANKI ze Szko?y Podstawowej im Marii Konopnickiej w Opatowie - instruktor Pani Joanna Macierzy?ska, Oskar W?odarczyk z kwartetem smyczkowym Tarnogórskiej Szko?y Suzuki - instruktor Pani Barbara Plaza, zespó? wokalny SZANSA z Powiatowego M?odzie?owego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach - instruktor Pani Ma?gorzata Zachnik.  

Wyst?py zespo?ów ocenia?o profesjonalne Jury – znani tarnogórscy muzycy i pedagodzy w sk?adzie : Pan Jacek Pieczyk, Pan Grzegorz Waloszczyk oraz Pani Katarzyna Lisowska.

Oceniaj?c zespo?y Jury bra?o pod uwag? nast?puj?ce kryteria : muzykalno??, intonacja, dykcja, technika wykonania, emisja g?osu, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.

Do II etapu Festiwalu, który odb?dzie si? 30.10.2018r. w Zespole Szkó? Muzycznych w Sosnowcu Jury postanowi?o zakwalifikowa? 6 zespo?ów : w I kategorii – uczniowie szkó? podstawowych - kl. IV- VIII : zespó? wokalno-instrumentalny KAMRATKI ze Szko?y Podstawowej im. Powsta?ców ?l?skich w Tworogu – instruktor Pani Beata Janiga ( zaprezentowane utwory : Lament Matki, Bij? si? powsta?cy, Nie byda Germanowi s?u?y? ),  zespó? wokalno-instrumentalny SING KIDS z Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego w Orzechu - instruktor Pani Alicja Czura-Musialik ( utwory : My?limy o Polsce, W listopadzie, Wojenko, wojenko ) oraz zespó? wokalny BAGATELA ze Szko?y Podstawowej nr 11 w Tarnowskich Górach - instruktor Pani Barbara Marek ( utwory : Uwierz Polsko, Ej dziewczyno, ej niebogo, W wielkim ?wiecie zagubiona ).  

 

W II kategorii – uczniowie szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych : Szkolny Zespó? M?odych Twórców z Zespo?u Szkó? Techniczno-Us?ugowych w Tarnowskich Górach - instruktor Pani Anna Daniel ( utwory : Maszeruj? strzelcy, Niepodleg?a, niepokorna, Bia?y Krzy? ) oraz zespó? wokalny SZANSA z Powiatowego M?odzie?owego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach - instruktor Pani Ma?gorzata Zachnik ( zaprezentowane utwory : Jaworze rodzinny, Tango na g?os, orkiestr? i jeszcze jeden g?os, Powrócisz tu ). W kategorii – doro?li : Chór mieszany CANZONA z Tarnogórskiego Centrum Kultury – instruktor Pan Adam Szeliga ( utwory : Wojenko, wojenko, , Deszcz jesienny, T?sknota za ?l?skiem )

 Wyró?nionym zespo?om ?yczymy powodzenia podczas przes?ucha? fina?owych.

G?ównymi organizatorkami Festiwalu by?y Panie Barbara Kwas i Alicja Lukoszek, natomiast o patriotyczny wystrój naszej placówki zadba?a Pani Maria Kurtz.

 
© 2021 PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Górach
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery